ច្រៀង

ដោយWiktionary

( កិ. ) បញ្ចេញ​សំឡេង​រាយ​ទំនុក​ឲ្យ​ឮ​មាន​ខ្ពស់​ទាប​ជា​បទ​គ្វាម ។