ច្រែះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ស្នឹម​លោហ​ជាតិ​មាន​ដែក​ជា​ដើម : ច្រែះ​កើត​ពី​ដែក​វា​ស៊ី​ដែក, អំពើ​អាក្រក់​កើត​ពី​ចិត្ត វា​ស៊ី​ចិត្ត​វិញ ។