ឆទ្ទន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឆ័ទ-ទ័ន សំ. បា. (ឆ “៦” + ទន្ត “ភ្លុក” > ឆទ្ទន្ត) ឈ្មោះ​ដំរី​មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង​រឿង​ជាតក : ដំរី​ឆទ្ទន្ត គឺ​ដំរី​មាន​ភ្លុក​ប្រកប​ដោយ​ពណ៌ ៦ ។ ឈ្មោះ​មហា​ស្រះ​មួយ​ក្នុង​ពួក​មហា​ស្រះ​ទាំង​ប្រាំ ៧ នៅ​ដំបន់​ភ្នំ​ហិមពាន្ត : ស្រះ​ឆទ្ទន្ត​មាន​ភ្នំ​ហិមពាន្ត ជា​ប្រភព ។