ឆប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) អែបអប, ត្រូវ​អធ្យាស្រ័យ​គ្នា, ពេញ​ចិត្ត​ស្រឡាញ់, រាប់​រក​គ្នា, ... (មិន​សូវ​ប្រើ) ។ ឆបរ៉ប យក​ចិត្ត, ផ្គាប់, ផ្គាប់ផ្គុន ។