ឆាតក​រោគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឆាតៈកៈរោគ បា.; សំ. ( ន. ) (ប្សាតក​រោគ) រោគ​ដែល​កើត​បណ្តាល​អំពី​អត់​ឃ្លាន ។