ឆាត​កាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឆាតៈកាល បា.; សំ. ( ន. ) (ប្សាត-កាល) កាល​សម័យ​ដែល​ឃ្លាន, សម័យ​ដែល​អត់​ឃ្លាន : ប្រទះ​លើ​ឆាតកាល ។