ឆាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ប្រញាប់, រួសរាន់, វៃ​ៗ : ដើរ​ឆាប់, ទៅ​ឆាប់​ៗ ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ យឺត, យូរ ។