ឆាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទាត់​កកាយ​ឲ្យ​រាយ, ឲ្យ​រាប, ឲ្យ​ស្មើ : ឆាយ​ដី, ឆាយ​សំរាម ។

សំ. បា. ( ន. ) (ឆាយា “ស្រមោល, ម្លប់; រូប; លំអ...”) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ ឆើត, ឆោម ឲ្យ​មាន​សេចក្តី​ប្លែក​ជាង​ប្រក្រតី : ឆើត​ឆាយ គឺ​ល្អ​ប្រពៃ, ថ្លៃថ្លា (ម. ព. ឆើត ផង) ។ ឆោមឆាយ គឺ​មាន​រូប​ស្រៀវស្រស់, ល្អ​ប្រពៃ (ម. ព. ឆោម ផង) ។