ឆាយនូក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(រូបវិទ្យា, ឧតុនិយមវិទ្យា) chinook ពាក្យរបស់រដ្ឋវាសីនៃទ្វីបអាមេរិក (ជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហម) ។ ឆាយនូកសំដៅដល់ខ្យល់ក្ដៅស្ងួតដែលបក់បោកនៅផ្នែកខាងកើតនៃភ្នំថ្ម (Rocky Mountans) នាចុងសិសិររដូវ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ វាជាប្រភេទខ្យល់ហ្វឹន (Foehn) ដែលនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់ខ្យល់នេះរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មធ្វើឱ្យរលាយទឹកកកនៃតំបន់វាល (Prairie) នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហេតុដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឱ្យដំណាំស្រូវសាលីលូតលាស់ល្អ។