ឆាយរំពាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកន្ទឺ២