ឆាយាភ្រឹត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) (ឆាយាភ្ឫត៑) អ្នក​កាន់​នូវ​ពន្លឺ, អ្នក​មាន​ពន្លឺ (ព្រះ​ចន្ទ) ។