ឆាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​រហ័ស​ណាស់ : វិល​ឆាល់, លឿន​ឆាល់, ស្ទុះ​ឆាល់​ចូល​ទៅ, មើល​ទៅ​ឃើញ​ឆាល់ ។