ឆាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដណ្ដើម​យក​ឈ្នះ, ប្រណាំង​ប្រជែង​ដោយ​អាការ​រនិងរនាំង ។ ប្រឆាំង