ឆាំង​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) ឮ​សូរ​ដោយ​ប៉ះ​ទង្គិច​របស់​អ្វី​ដែល​រឹង​ឬ​សូរ​រន្ទះ​បាញ់ ។