ឆិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) ស្រដៀង​គ្នា, ប្របេះ​គ្នា ។ កិ. វិ. ដែល​ជិត​ទៀប​នឹង​ដល់ នឹង​ត្រូវ​ឬ​ប៉ះ​ត្រូវ​តែ​បន្ដិច : ចោល​មិន​ត្រូវ​គ្រាន់​តែ​ឆិត ។

( កិ. ) ចាក់​បញ្ឆិត​ឲ្យ​ទៅ​ជា​ថ្នេរ​មូល ។