ឆូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​មុត​មាន​ស្នាម​ជា​ឆ្នូត, កាត់​ផ្ដាច់​រហូត​តាម​ផ្នក់ តាម​ស្នាម : យក​ដែក​គោល​ឆូត​បន្ទះ​ក្ដារ ។