ឆូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចំហូវ​ដោយ​ឧបាយ​បញ្ឆោត, ឈ្លេច​សួរ​ដោយ​ឧបាយ​កល ដើម្បី​ឲ្យ​ដឹង​ការ​ជាក់ ។