ឆួង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ​ឆែប : ឆែប​ឆួង គឺ​ឆែប​គ្រហួង​ឬ​ឆែប​មាន​ឈូង​ឆក ។