ឆើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ឧត្តម, ថ្លៃថ្លា, ប្រសើរ​កន្លង : ល្អ​ឆើត ។ ឆើត​ឆាយ ស្រស់​បំព្រង​ថ្លៃថ្លា ។ ឆើត​ឆោម ដែល​មាន​រូប​រាង​ប្រសើរ​កន្លង (សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ) ។