ឆើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ប៉ើយ, តោះតើយ, សោះ​អង្គើយ, យ៉ាង​ស្បើយ : ងាក​ឆើយ, ធ្វើ​ឫក​ឆើយ, ក្រអូប​ឆើយ ។