ឆៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ល្អៀង​បន្តិច​ៗ​ពី​គ្នា : ស្ពាយ​ឆៀង ឬ ព័ទ្ធ​ឆៀង គឺ​ស្ពាយ​ឬ​ព័ទ្ធ​តែ​មួយ​ចំហៀង ។