ឆៀប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ឈឺ​ចាក់​ដោត​យ៉ាង​ស្រាល​ៗ ម្ដង​ៗ ឬ​ចាប់​ពើត ឬ​ក៏​ផ្សា​បន្តិច​ៗ ម្ដង​ៗ : ឈឺ​ឆៀប, ឈឺ​ឆៀប​ៗ ។ ឆៀបៗ