ឆៃថាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) ដំណាំ​មួយ​ប្រភេទ​ពួក​ស្ពៃ ស្លឹក​មាន​ក្លិន​ហាង​ឆួល គេ​ដាំ​យក​មើម​ប្រើ​ជា​បន្លែ : ស្ងោរ​មើម​ឆៃថាវ​ជា​មួយ​សាច់​ជ្រូក ។