ឆោម

ដោយWiktionary

( ន. ) រូបរាង, ទ្រង់ទ្រាយ ។ ឆោមឆាយ គុ. ដែល​មាន​រូបរាង​ផូរផង់​ស្រស់​បំព្រង ។ ឆោម​ឆ្លៅ គុ. ដែល​មាន​រូប​រាង​ស្រលួត​ស្រឡះ​ស្រស់​ស្រងៅ ។ ឆោម​យង់ គុ. ដែល​មាន​រូប​រាង​ស្រស់​ស្រិល​រលីង​រលង់ ។ ឆោម​ស្រី គុ. ដែល​មាន​រូប​រាង​ប្រកប​ដោយ​លំអ​ស្រី​សួស្ដី ។ (ពាក្យ​ទាំង​នេះ​ច្រើន​និយាយ​សរសើរ​លំអ​ស្រ្តី, សម្រាប់​ប្រើ​តែ​ក្នុង​កាព្យ) ។