ឆ្កៀល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខ្វេះ​កកាយ​គាស់​អ្វី​ៗ ដោយ​ម្រាម​ដៃ, ចុង​កាំបិត​ឬ​ដែក​ស្រួច​ជាដើម ។ កុហក​ឆ្កៀល​ក្រសាំង កុហក​បង្វិល​ដូច​គេ​ឆ្កៀល​ក្រសាំង ឲ្យ​គេ​ឃើញ​ពុត​ភ្លាម​ៗ ។