ឆ្កោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ទុក្ខ​ធ្វើ​ទោស ដោយ​ចង​រឹត​រួត​ព្យួរ​បន្តោក : គេ​ឆ្កោក​ឆ្កែ ។ កិ. វិ. ចង​ឆ្កោក ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ Cyclocheilichthys enoplos រឺ giant barb។