ឆ្កោកពុកមាត់បី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Cyclocheilichthys heteronema fringed barb