ឆ្ងល់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) វីមវាម, សង្ស័យ​ក្នុង​ចិត្ត, ពិភាល់, យល់​មិន​សព្វ​គ្រប់ ។ ឆ្ងែឆ្ងល់ ឆ្ងល់​ខ្លះ​យល់​ខ្លះ ស្រវាក់​ស្រវាន់ ។