ឆ្ងាញ់

ពីWiktionary

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​មាន​រស​ជាតិ​គាប់​មាត់ ឬ​ដែល​មាន​ក្លិន​គាប់​ច្រមុះ : សម្ល​ឆ្ងាញ់, ក្លិន​ឆ្ងាញ់, ស៊ី​ឆ្ងាញ់, ធុំ​ក្លិន​ឆ្ងាញ់ ។