ឆ្ងុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​មើល​ទៅ​ឃើញ​រាង​បញ្ឈរ​មាន​សណ្ឋាន​កំបុត​ចុង : កំបុត​ឆ្ងុយ ។