ឆ្ងូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ច្រងូវ) ។