ឆ្ងើក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​មាន​ដំណើរ​ងើយ​ក​ហើយ​រលាក់​ប៉ាក់​ប៉ើក : ដើរ​ឆ្ងើក​ៗ (ម. ព. ផ្ងាក់​ផ្ងើក ផង) ។ ឆ្ងើកៗ