ឆ្នាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈើ​កំប៉ែត​ប្រើ​ជា​ខ្នាត សម្រាប់​ចង​មង, អញ្ចង​ជា​ដើម ឲ្យ​ស្មើ​ក្រឡា ។