ឆ្នាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គ្រឿង​អាវុធ​របស់​សត្វ​ទ្វេ​បាទ​ពួក​ខ្លះ ដុះ​នៅ​ជើង សម្រាប់​ការពារ​ខ្លួន : ឆ្នាល់​មាន់, ឆ្នាល់​ក្ងោក ។