ឆ្នាល់​មាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​រនាម​មួយ​ប្រភេទ មាន​បន្លា​ស្រដៀង​នឹង​ឆ្នាល់​មាន់ : គេ​ប្រើ​ត្រួយ​ឆ្នាល់​មាន់​ជា​បន្លែ​ស្ល​ស្រឡក់​បាន ។
  2. ឃុំនៃស្រុកគាស់ក្រឡ
  3. ភូមិនៃឃុំឆ្នាល់មាន់
  4. ភូមិនៃឃុំតាលោ