ឆ្នាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) និយាយ​អំពី​ស្រី​ៗ ដែល​ហៃ​រក​រឿង​ឈ្លោះ​ប្រកែក ជេរ​ប្រទេច​មិន​ព្រម​ចាញ់​នរណា; ឬ​អំពី​សត្វ​ញី​មាន​មាន់​ជា​ដើម ដែល​ហៃ​ដេញ​ចឹក​មាន់​ឯ​ទៀត​នៅ​ជិត​ៗ : មេ​មាន់​ហ្នឹង​ឆ្នាស​ណាស់ ។