ឆ្នាំ

ពីWiktionary

( ន. ) កំណត់​វេលា​មួយ​ខួប​ខែ ១២ ។