ឆ្នាំ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កំណត់​វេលា​មួយ​ខួប​ខែ ១២ ។