ឆ្នាំ

ដោយWiktionary

( ន. ) កំណត់​វេលា​មួយ​ខួប​ខែ ១២ ។