ឆ្នុកដប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Tridentiger ocellatus
  2. Papuligobius ocellatus Mekong rock goby