ឆ្នើមមាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសំបួរ