ឆ្នៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) របៀង : ឆ្នៀង​ផ្ទះ, ផ្ទះ​មាន​ឆ្នៀង ។