ឆ្នោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កំណត់​សរសេរ​នឹង​ស្លាក ។ សំបុត្រ​ប្លុង​ឥត​ឈ្មោះ​អ្នក​សរសេរ ។ ស្លាក, សំបុត្រ​ប្រាប់​លាភ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដោយ​ចាប់​ផ្សង​បុណ្យ​ព្រេង, ផ្សង​សំណាង ។