ឆ្ពេន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឈូកខ្សាច់