ឆ្ពោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( អា. និ. ) ចំពោះ, សំដៅ, តម្រង់ : ដើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​ផ្ទះ ។