ឆ្លង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទៅ​ពី​ត្រើយ​ម្ខាង​ទៅ​ត្រើយ​ម្ខាង, កាត់​រំលង : ឆ្លង​ស្ទឹង, ឆ្លង​ទន្លេ, ឆ្លង​ផ្លូវ, ឆ្លង​ខេត្ត ។ គុ. ដែល​រាល​ដាល​ជាប់​កើត​ត​ទៅ​ទៀត : រោគ​ឆ្លង, ជម្ងឺ​ឆ្លង ។ ឆ្លង​ទន្លេ កិ. សម្រាល​កូន (ព. ប្រ.) ។ ធ្វើ​បុណ្យ​សម្រេច​បញ្ចប់ ឲ្យ​ចម្រើន​កុសល​ថែម​ឡើង​ទៀត : ឆ្លង​បុណ្យ, ឆ្លង​វិហារ, ឆ្លង​សាលា, ឆ្លង​កុដិ, ឆ្លង​ថ្នល់, ឆ្លង​ស្ពាន ។