ឆ្លងកាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់រលាប