ឆ្លាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) (ម. ព. ឈ្លាស) ។