ឆ្លាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​រំអិល​មួយ​ប្រភេទ សន្ដាន​ទ្រនេល តែ​តូច​ជាង​ត្រី​ទ្រនេល Hemibagrus sp. (cf.nemarus) រឺ asian redtail catfish។
  2. Hemibagrus nemurus
  3. Hemibagrus spilopterus