ឆ្លុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បំភ្លឺ​ឲ្យ​ឃើញ​ដោយ​ចក្ខុ : ឆ្លុះ​ស្រមោល, ឆ្លុះ​កញ្ចក់, ឆ្លុះ​ត្រី ។ យល់​ច្បាស់​ដោយ​ប្រាជ្ញា, ដោយ​បញ្ញា​ចក្ខុ ។ គុ. រលោង, ង៉ៅ ឆ្លុះ​ស្រមោល​បាន : ភ្លឺ​ឆ្លុះ ។

  1. scan, scanner ស្គែន (កុំព្យូទ័រ) រាវរករូប (រូបភាព អក្សរ...) ឬធាតុ (មេរោគ ...)នានា ដើម្បីបង្កើតជាទិន្នន័យដោយប្រើឧបករណ៍ឬកម្មវិធី។ ឧ. ស្គែនមេរោគ, ស្គែនរូបភាព។