ឆ្លើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) តប​សំដី, តប​សំបុត្រ, ដីកា ។ ឆ្លើយ​ឆ្លង តប​ពាក្យ​សំដី​ឆ្លង​ទៅ​ឆ្លង​មក ។