ឆ្លៀត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រំលែក​ពេល​ធ្វើ​កិច្ច​ការ​អ្វី​ៗ, លួច​ល្បក់​ធ្វើ ។